Wydział Budownictwa P.Cz.

POROZUMIENIE
     
DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY
MIĘDZY
WYDZIAŁEM BUDOWNICTWA
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
A
POLSKIM ZWIĄZKIEM INŻYNIERÓW
I  TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE
POD PATRONATEM HONOROWYM:
ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
Rada Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie, ul. Akademicka 3, reprezentowana przez:
 Dziekana Wydziału Budownictwa
Zarząd Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Częstochowie,
ul. Kopernika 16/18, reprezentowany przez:
 Przewodniczącego Zarządu Oddziału PZITB – Małgorzatę Nawrocką – Tazbir
 Sekretarza Zarządu Oddziału PZITB – Annę Głąb
zawierają  niniejsze porozumienie:
 biorąc pod uwagę dorobek i rolę Oddziału PZITB w Częstochowie jako reprezentanta środowiska
inżynieryjno – budowlanego,
 dbając o poziom nauczania na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej,
 pragnąc przyczynić się do naukowego i technicznego rozwoju budownictwa oraz do podnoszenia kwalifikacji kadry techniczno – inżynieryjnej,
uzgadniają co następuje:
1. Strony będą współdziałały w sprawach interesujących środowisko budowlane, w szczególności dotyczących  szeroko rozumianej informacji naukowo – technicznej , oraz programu szkolenia
i doskonalenia studentów i kadry budowlanej.
2. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa zobowiązuje się do:
 współdziałania w zakresie kształcenia studentów Wydziału Budownictwa, w szczególności w zakresie doskonalenia profilu zawodowego inżyniera budowlanego i opracowywania programów nauczania,
 promocji na terenie Wydziału nowych technologii i materiałów budowlanych,
 współorganizowania Projektu „Inwentaryzacja oraz ekspertyza obiektu budowlanego”,
 promowania najlepszych osiągnięć techniczno – organizacyjnych firm budowlanych na rynku lokalnym oraz w skali kraju,
     pomocy w interpretowaniu nowych i nowelizowanych aktów prawnych dotyczących problematyki      techniczno – organizacyjnej budownictwa oraz samorządu zawodowego
w budownictwie,
    informowania o nowo ustanawianych aktach prawnych z dziedziny budownictwa oraz prowadzenia różnych form szkolenia związanego z ich wdrażaniem,
 współdziałania w kształtowaniu właściwej informacji oraz rzetelnej opinii na temat budownictwa w kraju,
 współdziałania w zakresie ochrony środowiska naturalnego w trakcie procesów: projektowania, realizacji i użytkowania obiektów oraz dbałości o zachowanie wartości kulturowych istniejących obiektów budowlanych,
 przedstawiania studentom etapów zdobywania uprawnień budowlanych oraz kariery zawodowej,
 zapraszania przedstawicieli Wydziału na spotkania techniczne, prelekcje, seminaria, sympozja, konferencje, prezentacje i pokazy, posiedzenia Prezydium i Zarządu Oddziału organizowane przez oddział PZITB w Częstochowie.
 wdrażanie zaleceń koordynatora porozumienia Dr inż. Romana Gąćkowskiego
3. Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej zobowiązują się do:
 współdziałania w zakresie kształcenia i doskonalenia kadr budowlanych,
 współdziałania w organizacji konkursów, konferencji, sympozjów i seminariów naukowych związanych z branżą budownictwa,
 zgłaszania tematów prelekcji, sympozjów, seminariów, prezentacji i pokazów, które będą organizowane na terenie Wydziału przez Oddział PZITB w Częstochowie,
 współorganizowania i popierania projektu „Inwentaryzacja oraz ekspertyza obiektu budowlanego”,
 przekazywania informacji do informatora Oddziału PZITB,
 promowania na terenie Wydziału czasopism naukowo-technicznych wydawanych przez PZITB,
 korzystania z bogatego dorobku zawodowego i naukowo –technicznego PZITB,
 delegowania reprezentantów Wydziału do uczestnictwa w organizowanych przez Oddział PZITB spotkaniach, prelekcjach, seminariach, sympozjach, konferencjach, prezentacjach
i pokazach oraz posiedzeniach Prezydium i Zarządu Oddziału.
 wdrażanie zaleceń koordynatora współpracy Dr inż. Romana Gąćkowskiego,
Tekst Porozumienia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron.
Podpisy:
• Patronat honorowy:
– Prezydent Miasta Częstochowy  –  Krzysztof Matyjaszczyk
– Zastępcza przewodniczącego Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
– Waldemar Szleper
• Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, ul. Akademicka 3
– Dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej
– dr hab. inż., prof. nadzw. Lucjan Kurzak
• Zarząd Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Częstochowie, ul. Kopernika 16/18
– Przewodniczący ZO  – Małgorzata Nawrocka – Tazbir- Sekretarz ZO   – Anna Głąb

Częstochowa , dnia   13    grudzień 2014 roku

Przejdź do paska narzędzi