Szkoły Ponadgimnazjalne

 POROZUMIENIE

DOTYCZĄCE   WSPÓŁPRACY  MIĘDZY
CZĘSTOCHOWSKIMI  SZKOŁAMI  PONAD GIMNAZJALNYMI
KSZTAŁCĄCYMI  W  BRANŻY  BUDOWLANEJ
A  POLSKIM  ZWIĄZKIEM  INŻYNIERÓW   I  TECHNIKÓW  BUDOWNICTWA  W  CZĘSTOCHOWIE
POD PATRONATEM HONOROWYM:
• PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY 
• ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY
INZYNIERÓW BUDOWNICTWA
Dyrekcja Zespołu Szkół Samochodowo Budowlanych
w Częstochowie , ul. Augustyna 3/7 , reprezentowana przez:
• Dyrektora
Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych im. Gen. Władysława Andersa
w Częstochowie , ul. Legionów 23 , reprezentowana przez:
• Dyrektora
Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych  TZN im. Gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie ,  ul. Jasnogórska 84/90 , reprezentowana przez:
• Dyrektora
Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie , ul. Niepodległości 16/18 , reprezentowana przez:
• Dyrektora
Dyrekcja Zespołu Szkół  Technicznych
w Częstochowie , al. Jana Pawła II 126/130 , reprezentowana przez:
• Dyrektora
Zarząd Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Częstochowie, ul. Kopernika 16/18 , reprezentowany przez:
• Przewodniczącego ZO  – Małgorzatę Nawrocką Tazbir
• Sekretarza ZO  – Annę Głąb
zawierają  niniejsze porozumienie:
– biorąc pod uwagę dorobek i rolę Oddziału PZITB w Częstochowie jako reprezentanta środowiska inżynieryjno – budowlanego,
–  dbając o poziom nauczania w Ponadgimnazjalnych Szkołach Zawodowych o profilu budownictwa,
– pragnąc przyczynić się do naukowego i technicznego rozwoju budownictwa oraz do podnoszenia kwalifikacji kadry techniczno – inżynieryjnej,
uzgadniają co następuje:
1. Strony będą współdziałały w sprawach interesujących środowisko budowlane,                     w   szczególności   dotyczących   szeroko rozumianej informacji naukowo – technicznej , oraz programu szkolenia i doskonalenia uczniów i kadry budowlanej .
2. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa zobowiązuje się do:
• współdziałania w zakresie kształcenia uczniów szkół budowlanych, w szczególności w zakresie doskonalenia profilu zawodowego technika budowlanego i opracowywania programów nauczania ,
• promocji na terenie szkół nowych technologii i  materiałów budowlanych,
• organizowania Konkursu „Na najlepszą pracę dyplomową technika budowlanego”,
• promowania najlepszych osiągnięć techniczno – organizacyjnych firm budowlanych na rynku lokalnym oraz w skali kraju,
• pomocy w interpretowaniu nowych i nowelizowanych aktów prawnych dotyczących problematyki techniczno – organizacyjnej budownictwa oraz samorządu zawodowego w budownictwie,
• informowania o nowo ustanawianych aktach prawnych z dziedziny budownictwa oraz prowadzenia różnych form szkolenia związanego z ich wdrażaniem,
• współdziałania w kształtowaniu właściwej informacji oraz rzetelnej opinii na temat budownictwa w kraju,
• współdziałania w zakresie ochrony środowiska naturalnego w trakcie procesów: projektowania, realizacji i użytkowania obiektów oraz dbałości o zachowanie wartości kulturowych istniejących obiektów budowlanych,
• przedstawiania uczniom etapów zdobywania uprawnień budowlanych oraz kariery zawodowej,
• zapraszania przedstawicieli Szkół na spotkania techniczne , prelekcje , seminaria , sympozja , konferencje , prezentacje i pokazy , posiedzenia Prezydium i Zarządu Oddziału organizowane przez oddział PZITB w Częstochowie.
3. Szkoły zobowiązują się do:
• współdziałania w zakresie kształcenia i doskonalenia kadr budowlanych,
• współdziałania w organizacji konkursów, konferencji, sympozjów i seminariów ,
• zgłaszania tematów prelekcji , sympozjów , seminariów, prezentacji i pokazów , które będą organizowane na terenie szkoły przez Oddział PZITB w Częstochowie,
• współorganizowania i popierania konkursu „Na najlepszą pracę dyplomową technika budowlanego”,
• przekazywania informacji do informatora Oddziału PZITB ,
• promowania na terenie Szkół czasopism naukowo-technicznych wydawanych przez PZITB ,
• korzystania z bogatego dorobku zawodowego i naukowo –technicznego PZITB ,
• delegowania reprezentantów Szkół do uczestnictwa w organizowanych przez Oddział PZITB spotkaniach , prelekcjach , seminariach , sympozjach , konferencjach , prezentacjach i pokazach oraz posiedzeniach Prezydium i Zarządu Oddziału.
Tekst   Porozumienia   sporządzono   w   6   jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron.
Podpisy:
• Patronat honorowy:
– Prezydent Miasta Częstochowy  –  Krzysztof Matyjaszczyk
– Zastępcza przewodniczącego Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
– Waldemar Szleper
• Zespół Szkół Samochodowo Budowlanych w Częstochowie , ul. Augustyna 3/7 – Dyrektor
• Zespół Szkół Zawodowych im. Gen. Władysława Andersa w Częstochowie ,                 ul. Legionów 23 – Dyrektor
• Zespół Szkół Zawodowych  TZN im. Gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie ,  ul. Jasnogórska 84/90 – Dyrektor
• Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie , ul. Niepodległości 16/18 – Dyrektor
• Zespół Szkół  Technicznych w Częstochowie , al. Jana Pawła II 126/130
– Dyrektor
• Zarząd Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Częstochowie, ul. Kopernika 16/18
– Przewodniczący ZO  – Małgorzata Nawrocka – Tazbir
– Sekretarz ZO   – Anna Głąb
Częstochowa , dnia   18    marzec 2013 roku

Przejdź do paska narzędzi