Historia Oddziału

Około roku 1950 rozpoczęła się w Częstochowie zakrojona na szeroką skalę rozbudowa zakładów przemysłowych – głównie Huty „Częstochowa” oraz samego miasta. Dla realizacji tych zadań powołano nowe przedsiębiorstwa budowlane, do których napłynęła kadra inżynieryjno-techniczna. Inżynierowie i technicy budowlani odczuli potrzebę zrzeszenia się. Powołano więc w dniu 23 czerwca 1951 roku Koło Terenowe PZITB w Częstochowie
podlegające organizacyjnie Oddziałowi PZITB w Katowicach. Ilość jego członków szybko rosła, podjęto więc starania o utworzenie Oddziału w Częstochowie. Dzięki zaangażowaniu działa-czy stowarzyszenia oraz pomocy Oddziału Rejonowego NOT udało się powołać Oddział PZITB w Częstochowie w dniu 22 marca 1953 r., którego pierwszym Przewodniczącym Zarządu został kol. Edward Górski.

Zarządy były wybierane początkowo na okresy roczne (do 1958 r.), później dwuletnie (do 1972 r.), a obecnie – trzyletnie. Pełne składy władz Oddziału zamieszczono w dalszej części niniejszego opracowania.

Dla lepszej realizacji zadań statutowych powoływano przy Zarządzie komisje problemowe, których wykaz zamieszczono również Częstochowski Oddział PZITB był szeroko znany z organizacji krajowych konferencji naukowo-technicznych poświęconych tematyce kosztorysowania, ekonomiki i organizacji procesu inwestycyjnego.

Dla członków PZITB oraz innych zainteresowanych osób organizowano różne kursy dokształcające, m.in. przygotowujące do egzaminów na uprawnienia budowlane.
Tradycją stały się „wtorki”, a później „czwartki” budowlane obecnie „środy”. W tych dniach odbywały się prelekcje i odczyty na tematy fachowe połączone z dyskusjami. W celu zintegrowania środowiska organizowano wycieczki z tematyką techniczną i krajoznawczą, a także bale karnawałowe.
W roku 1962 utworzono przy Oddziale Grupę nr 11 Zespołu Rzeczoznawców Budowlanych w Częstochowie. Pozwoliło to na podnoszenie kwalifikacji fachowych przez rzeczoznawców, a także uzyskiwanie przez nich, jak również przez Oddział, dodatkowych dochodów. Historia tej jednostki organizacyjnej jest przedmiotem odrębnego rozdziału niniejszego opracowania.

W roku 1971 Oddział przejął jako swoją agendę Międzyzakładowy Klub Techniki i Racjonalizacji Budownictwa działający do tego czasu przy związkach zawodowych. W roku 1984 przemianowano go na Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji Budownictwa. Jego działalności poświęcono także oddzielny rozdział.
W roku 1969 uroczyście otwarto nowy Dom Technika w Częstochowie, przeznaczony na siedzibę Oddziału Rejonowego NOT oraz stowarzyszeń naukowo-technicznych działających w rejonie Częstochowy. Udział naszych członków w realizacji tego przed-
się wzięcia był znaczący, m.in. obowiązki inwestorskie z ramienia OR NOT wykonywał Zdzisław Klimek, a koordynację wykonawstwa robót prowadził Naczelny Inżynier Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Miejskiego Stanisław Fotek.

Dużą aktywnością wykazywały się koła PZITB wiodących przedsiębiorstw budowlanych, a między nimi szczególnie zasłużonego w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych naszego regionu Kombinatu Budowlanego w Częstochowie. Kombinat ten pod koniec lat 70-tych ubiegłego wieku oddawał rocznie 4000 mieszkań, nie licząc wielu budynków użyteczności publicznej. Większość kadry kierowniczej Kombinatu pełniła również funkcje przewodniczących i członków Zarządu Oddziału.
Równie zaangażowane w życie stowarzyszeniowe były środowiska zawodowe przedsiębiorstw budownictwa przemysłowego – CzPBP, KOMOBEX, PBMH-2, które poza podstawową działalnością dodatkowo realizowały budownictwo ogólne. Sztandarowym przedsiębiorstwem budownictwa przemysłowego w regionie było CzPBP. Częstochowska „Przemysłówka”, poza realizacją dużych obiektów za granicą i poza województwem częstochowskim, w tutejszym regionie zrealizowała tak znaczące obiekty jak: „Walcownia Blach Grubych” i „Wydział Ciągłego Odlewania Stali” w Częstochowie, silosy w Kochanowicach, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Dworzec Kolejowy w Częstochowie, Supermarkety: „Bila”, „Tesco” i „Makro-Cash”. „Duszą techniczną” tych osiągnięć CzPBP był członek PZITB, laureat nagrody państwowej i wielu innych wyróżnień Marek Milanowski. Przedsiębiorstwo KOMOBEX zapisało się pozytywnie podjęciem budowy osiedla mieszkaniowego „Wyczerpy” w technologii „prefabrykacji komponentowej” robiąc pierwszy krok w odejściu od „totalnej prefabrykacji W-70” i zapoczątkowując tym samym odmienność architektoniczną naszych osiedli mieszkaniowych. Było to wynikiem porozumienia dyrektora KOMOBEXU Mieczysława Czuby i dyrektora PREFABETU Adama Chmury. Znaczącą rolę w budownictwie w regionie odegrało PBMH-2, obecnie Holding MON-TEX, a w nowszych czasach  coraz silniej zaznacza się realizacją nowych obiektów przedsiębiorstwo OKAP.

Nieocenioną rolę w stworzeniu nowej polityki techniczno-technologicznej budownictwa ogólnego i jego „odbetonowania” spełniało Biuro Projektów MIASTPROJEKT Częstochowa. Było to zasługą jego kadry i kolejnych dyrektorów – Artura Lewickiego, Aleksandra Stępnia i Stanisława Muchy, którzy współdziałając
z PREFABETEM Lisów umożliwili Dodaj do słownika systemu
W-70 i wyzwolenie tam dodatkowych mocy produkcyjnych. Te-mat ten rozwinięto w rozdziale IX „Działalność członków PZITB w Komitecie Naukowo-Technicznym NOT”.
W dniu 18 listopada 1987 r. postanowieniem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Częstochowie Oddział został odznaczony Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Częstochowskiego. Również szerokie grono naszych koleżanek i kolegów otrzymało za działalność w PZITB odznaczenia stowarzyszeniowe, NOT-owskie oraz państwowe. Ich wykaz zamieszczono.

W latach osiemdziesiątych, a szczególnie dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku – nastąpiły poważne zmiany gospodarcze i polityczne w kraju, w wyniku których, większość przedsiębiorstw budowlanych upadła lub zmieniła swoją strukturę. W rezultacie tych zmian ilość członków Oddziału zmniejszyła się z 884 w roku 1980, do 126 w roku 1990 oraz 51 członków w roku 2000. Na koniec roku 2001 odnotowuje się wzrost do 72 członków.
Mimo zmniejszonego składu osobowego Oddział podejmował nowe inicjatywy techniczne. W latach 1992 – 1998 organizowano pod patronatem Wojewody Częstochowskiego konkurs na „Najlepsze obiekty budownictwa ogólnego województwa częstochowskiego”. Temu tematowi poświęcono odrębną część monografii.
Podjęto również akcję udzielania rekomendacji – po prze-prowadzeniu postępowania sprawdzającego – przedsiębiorstwom budowlanym ubiegającym się w przetargach o zlecenia na roboty budowlane. Niestety nie wydano dotychczas przepisów dających preferencje rekomendowanym przedsiębiorstwom i zainteresowanie rekomendacjami znacznie się zmniejszyło. Bliższe informacje na temat rekomendacji zawiera rozdział XI.

Zarząd Oddziału PZITB w Częstochowie uczestniczy również aktywnie we współdziałaniu Zarządów Oddziałów Polski Południowej wspomaganym przez Radę Konsultacyjną Prezesów, w której przedstawicielem naszego Oddziału od 1990 r. jest Adam Chmura. Poważnymi tematami opracowanymi przez Radę są m.in. ujednolicenie procedur nadawania rekomendacji, uprawnień i rzeczoznawstwa budowlanego, zasady współistnienia samorządu zawodowego i PZITB oraz obrona przed zepchnięciem stowarzyszeń i ich seniorów na margines życia społeczno-zawodowego.

Uchwałą nr 53/2001 z dnia 23-10-2001 Zarząd Główny PZITB powierzył po raz pierwszy naszemu Oddziałowi organizację XXXIX Krajowego Zjazdu Delegatów. Zjazd odbył się w Częstochowie w dniach 6 – 9 czerwca 2002 r., a jego organizacja uzyskała pozytywną ocenę delegatów i władz stowarzyszenia.
Członkowie Oddziału włączyli się aktywnie w organizację Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i obecnie pełnią odpowiedzialne funkcje w jej statutowych organach.


Przejdź do paska narzędzi